Budova Policejního prezidia PČR

Praha - Zbraslav
probíhá zpracování projektové dokumentace

Kompoziční celek je dán dvojicí podélných budov osazených na podnoži a hmotově členěným prostorem s atrii a zelení. Hmotové a objemové členění jednotlivých celků vychází zejména z provozních vazeb v objektech.

Objekt při ulici jsou umístěny kancelářské prostory, v zadním objektu jsou řešeny složité provozy Kriminalistického ústavu Praha. Přední budova je užší a vyšší, s pevným pláštěm, evokuje hradbu - opevnění areálu. Dlouhou hmotu odlehčuje několik „výkusů“, které tvoří lodžie, místa se zelení pro odpočinek zaměstnanců. Plášť z betonových dílců podtrhuje bytelnost hradby.

Zadní objekt je umístěn do klidnější části areálu, vzhledem k jeho náplni výzkumných a vědeckých pracovišť. Jeho plášť je strukturální, skleněný. Strohost je narušena krajkou podpor ve tvaru V, které jsou zároveň nosným prvkem. Štíty budovy jsou odlehčeny lodžiemi, navazujícími na denní místnosti zaměstnanců.

Prostor vymezený objekty je určen pro společné prostory vstupní haly, jídelny, kongresového centra a prostor pro relaxaci. Společné prostory jsou členěny venkovními atrii se zelení a terasami.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Divadlo na Orlí

Brno
1. cena v architektonické soutěži 2003

Pozemek pro výstavbu nového divadla JAMU se nachází v historickém jádru města na ulici Orlí, v blízkosti Měnínské brány. Regulačním plánem MPR je určen k zastavění. Místem stavby je proluka, která vznikla po vybombardování dvou činžovních pavlačových domů na konci druhé světové války.

Novostavbu Divadla na Orlí tvoří dvě hmoty. Uliční část je nižší, vychází z měřítka ulice. Druhá navazující hmota je navržena jako „přírodní blok“ - dům částečně porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy. Hlavním prostorem budovy JAMU je divadelní sál. Studentská představení, převážně hudební a muzikálová, budou přístupná veřejnosti. Pro návštěvníky je sál přístupný z dvoupodlažního foyer, orientovaného do ulice Orlí. Jako další prostor pro veřejnost architekti navrhli kavárnu v přízemí budovy divadla s letní zahrádkou v otevřeném vestibulu. Z kavárny jsou přístupné historické sklepní prostory z období baroka, které budou využity jako vinárna. V zadní části budovy je situováno provozní zázemí divadla s šatnami, učebnami a zkušebnami. V suterénu je navrženo moderní nahrávací studio určené kromě výuky také pro externí hudební soubory.

foto: Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zastupitelský úřad České Republiky

Washington D.C., USA
Vytvoření krytého nádvoří vyzvednutou střední hmotou má nejen praktickou funkci krytého nádvoří, ale i symbolickou funkci jako brána do České republiky. Hlavní budova je dostatečně dominantní s použitím kvalitních, výtverně pojatých materiálů. Do ulice působí pevnostním dojmem, do lesoparku se otevírá velkými terasami.
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Městský úřad a společenský sál

Jeseník
architektonická soutěž 2008

Navržená urbanistická koncepce zachovala stávající pěší a dopravní vazby s okolím a zajistila bezkonfliktní zásobování stávajících i navrhovaného objektu. Minimální zastavěná plocha budovy uvolnila
prostor pro parkování vozidel na terénu. Koncepce řešení budovy spojila oba stavební programy - městský úřad a městský sál - do jedné hmoty. Sál pro společenské a kulturní akce je „vynesen“ nad půdorysně menší stopu městského úřadu. Návštěvníkům je tak umožněn výhled na město a okolní krásnou přírodu. Navržená výšková hladina budovy koresponduje s výškou bytových domů v sousedním obytném bloku.

Fasáda budovy je tvořena přírodním dřevěným obkladem inspirovaným tradičním fasádním materiálem místních obytných a veřejných staveb. Okenní otvory městského úřadu chrání proti přímému slunci
venkovní okenice, které odrážejí tradiční tvarosloví místní horské architektury. Zelená střecha navržená na budově při dálkových pohledech z kopců kolem města splývá s okolní přírodou. Budova má pro oba provozy - úřad a sál - společnou vstupní halu s vysokým centrálním prostorem. Plochy jednotlivých podlaží jsou volné a umožňují tak variabilitu kancelářských prostor, což je zvláště pro
provoz městského úřadu vhodné - lze jednoduše reagovat na nové potřeby dělení odborů a změn vnitřního uspořádání úřadu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Akademické náměstí v Brně

2. cena v architektonické soutěži 2008

Monoblok s hlavním nástupem z Akademického náměstí rampou, schodištěm, které umožňuje jednak vstup do budovy v piano nobile, nebo možnost pokračovat podél východního průčelí otevřenou, ale shora krytou cestou v téže úrovni a nastupovat zvenčí do ÚSI, FA a FAVU. Jednoznačný blok je odpovědí na poněkud roztříštěnou situaci, v níž dominují tři výškové objekty na podnoži. Motiv podnože se projevuje i v našem domě. Terasa ukrývá parkování a zásobování a umožňuje přímé propojení s provozy v piano nobile - aulou, knihovnou, venkovním sochařským ateliérem.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zákaznické centrum Magistrátu města Hradec Králové

odměna v architektonické soutěži 2005

Návrh přinesl řešení koncepčně odlišná od většiny ostatních. Návrh využívá především stávající půdorys budovy (spojovacího křídla) a minimálně zasahuje do prostoru dvora. Z provozního hlediska nejlépe spojuje rozdělená křídla duální budovy do jednoho provozního celku a vytváří optimální podmínky pro provoz magistrátu. Koncepce řešení úkolu vytvořit vstupní vestibul se zákaznickým centrem pro úřad města spočívá v jednoduché a logické myšlence propojení obou budov do jednoho provozního celku právě prostorem vstupního vestibulu. Na něj logicky navazují stávající vertikální komunikační jádra. Zároveň vytváří transparentní propojení mezi oběma vstupními předprostory budovy. Tím vzniká seriózní a funkční vstupní hala pro hlavní úřad města. Vestibul tak současně plní vstupní reprezentační funkci, komunikační propojení a je z něho výhled na oba předprostory. Dvůr je zatažen do interiéru vstupního vestibulu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zákaznické centrum Magistrátu města Hradec Králové

1. cena v architektonické soutěži 2005

Dostavba Gočárovy stavby. Využití Gočárova nejvýraznějšího motivu. Symbolický posuv okna pomocí rytmu barevných skel. Zhmotnění pohybu. Univerzální hala nenarušující původní stavbu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy

1. cena v architektonické soutěži 2005

Řešení respektuje založenou urbanistickou strukturu místa a v ní uplatněný hmotový princip. Původní historická budova je ve stavebním objemu zachovaná, je k ní přistavěna dvoupodlaží hmota novostavby. Přístavba se svou hmotou přizpůsobuje původní budově a tvoří s ní jeden kompaktní celek. Dispoziční a prostorové uspořádání rozděluje budovu na dvě části - v přízemí je umístěn městský úřad, v patře ordinace lékařů. Vstupní hala tvoří prostor foyeru přes obě podlaží. Hala má střešní osvětlení, které prosvětluje střed budovy. Provoz městského úřadu a provoz lékařských ordinací jsou vzájemně oddělené
a samostatně uzavřené.

Zasedací sál městského úřadu v přízemí má kapacitu 35 míst a je stejně jako hala otevřený až do druhého podlaží. V případě potřeby může být sál odsunutím stěny rozšířen o prostor
foyeru. Vstup na galerii zasedacího sálu je ve druhém podlaží. Významné prostory stavby jsou zdůrazněny velkými plochami oken. Konstrukce stavby je navržena v klasické zděné technologii a má předsazený plášť z tónovaného skla. Odstavná stání osobních automobilů a parkování služebních aut je umístěno na nádvoří v zadní části objektu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive