Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Rodinné domy Archteam Všeobecné obchodní podmínky ARCHTEAM

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNY

 1. Modelový (hotový) projekt rodinného domu bude objednateli předán v těchto termínech:
  • Projekt bez úprav / do 14 dnů po zaplacení.
  • V případě objednání projektu osazení domu na pozemek, změny projektu nebo přídavného modulu bude celý projekt objednateli předán do 2 měsíců po zaplacení.
 2. Individuální projekt rodinného domu bude objednateli předán v těchto termínech:
  • STUDIE / do 1 měsíce po zaplacení
  • PROJEKT / do 2 měsíců po zaplacení
  • ZADÁVACÍ PROJEKT / do 2 měsíců po zaplacení
 3. Autorský dozor bude prováděn po jeho zaplacení.
 4. Způsob plnění - předání objednateli poštou na adresu pro doručení projektu nebo osobní převzetí v kanceláři ARCHTEAM.
 5. Placení je možno provést těmito způsoby:
  • v hotovosti v kanceláři ARCHTEAM - sleva 3% z celkové ceny objednaného projektu
  • bankovním převodem
  • v na pobočce ČSOB

PODKLADY

V případě objednání projektu osazení domu na pozemek nebo individuálního projektu rodinného domu objednatel zajistí vlastním nákladem potřebné průzkumy a podklady pro projektové práce:

AUTORSKÁ PRÁVA

Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Její použití se řídí následujícími pravidly:

 1. Veškerá předaná projektová dokumentace bude autorizována - tj. opatřena autorizačním razítkem se státním znakem a podpisem dle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků.
 2. Vlastníkem autorských práv k předané projektové dokumentaci je ARCHTEAM. Předáním projektové dokumentace uděluje ARCHTEAM objednateli souhlas s užitím autorského díla - projektové dokumentace - výhradně osobě objednatele pro účel zajištění příslušných povolení a pro výstavbu jednoho domu na místě uvedeném v objednávce. Pro výstavbu dřevostaveb rodinných domů ARCHTEAM je jediným autorizovaným dodavatelem firma VRD Bohemia s.r.o., která je pro tuto činnost speciálně vyškolená a má praktické zkušenosti s výstavbou rodinných domů ARCHTEAM. Důvodem je nutnost kvalitně provedené stavby z netradiční technologie.
 3. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoliv části předané projektové dokumentace, zejména použití pro projektování či výstavbu jiných staveb nebo použití na jiném místě nebo použití jinou osobou je zakázáno. Podle potřeby si může objednatel u ARCHTEAMu objednat pro vlastní potřebu další výtisky projektové dokumentace či provedení změny projektu. Bez předchozího písemného souhlasu ARCHTEAMu nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné. ARCHTEAM je oprávněn svoje autorské dílo poskytnout i jiným osobám a projekt i realizovanou stavbu zveřejnit a publikovat.
 4. Veškerá práva vlastníka autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona. ARCHTEAM je registrovaná ochranná značka. ARCHTEAM má zajištěnu právní ochranu svých autorských práv.

OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. Konzultace s objednatelem budou probíhat v kanceláři ARCHTEAM. Veškerá vyjádření (správců sítí a dotčených orgánů) a příslušná povolení si zajistí objednatel. ARCHTEAM neodpovídá za případné požadavky úřadu nad rámec obsahu projektové dokumentace, který je uveden v objednávce a vychází z příslušných právních předpisů.
 2. Lhůta pro zaplacení ceny modelového projektu, resp. studie individuálního projektu, je 14 dnů od potvrzení objednávky. Lhůta pro vyjádření objednatele k návrhům je 7 dnů od jejich předání. Lhůta pro zaplacení další fáze individuálního projektu je 1 měsíc po předání studie, resp. projektu. Při nedodržení uvedených lhůt má ARCHTEAM právo od objednávky odstoupit.
 3. Objednávku lze uzavřít:
  • vyplnit a odeslat formulář e-objednávky,
  • podepsanou objednávku zaslat poštou, faxem nebo emailem,
  • telefonicky s pracovníkem ARCHTEAMu,
  • v kanceláři ARCHTEAM, přičemž platnou se objednávka stává jejím písemným nebo emailovým potvrzením ARCHTEAMem.
 4. Právní vztah mezi objednatelem a ARCHTEAMem, založený objednávkou, se ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídí ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a násl. Případné spory vzniklé v souvislosti s objednávkou budou přednostně řešeny dohodou, resp. rozhodčím řízením před Sdružením rozhodců s.r.o., Příkop 8, Brno. Objednávku lze měnit a doplnit formou oboustranně potvrzených písemných nebo emailových dodatků. Za převzetí projektu se považuje i případ, kdy objednatel projekt nepřevezme, resp. se ARCHTEAMu vrátí poštou jako nepřevzatý.

© ARCHTEAM všechna práva vyhrazena Maxi Design, webdesign iStudio.cz 2008 - 2011 NAVRCHOLU.cz ,Ceník rodinných domů