Centrum volného času Nová Bystrouška

Brno - Bystrc
architektonická soutěž 2017

Záměrem autorů bylo vytvořit budovu, která je součástí parku. Navržená budova respektuje stávající strukturu sídliště, je umístěna tak, že odděluje park od komunikace a vytváří jednu přesvědčivou hmotu, která ovládne dané místo. Navržený velkorysý vstupní prostor krytý horním podlažím budovy svým otevřením do okolí umožňuje přístup návštěvníků ze všech směrů. Ve směru od zastávky tramvaje vymezujeme prostor „náměstí“, které je nástupní plochou jak pro navazující park, tak k nové budově.

Dispoziční řešení vychází ze dvou samostatných provozů - centra volného času a víceúčelového sálu. Tyto provozy jsou vzájemně propojené společnou halou přes tři úrovně, přičemž v přízemí je do ní situován hlavní vstup, v patře propojení přes terasu do parku a na střeše přístup na střešní terasu/zahradu.

Nosná konstrukce vytváří prostorovou strukturu celé budovy. Konstrukce je statikem navržena na principu Vierendelových nosníků - v části CVČ jsou dva podélné a v modulu po pěti metrech příčné - tím je vytvořena tuhá prostorová konstrukce, která je smontovaná z nosníků z masivního lepeného dřeva, položená na betonovém soklu vstupní haly a na dvou pilířích.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

1. cena v architektonické soutěži 2016
probíhá zpracování projektové dokumentace

Nová budova Kulturního centra vytvoří dominantu roztříštěné okolní zástavbě. Přesvědčivá hmota budovy ovládá místo, přesto, že drží výškovou hladinu okolních budov.

Vstupní průčelí budovy je orientováno k ulici Bezručova. Předprostor tvoří veřejné shromažďovací plochy a plochy pro odpočinek. Veřejný prostor se prolíná i pod prostorný přístřešek, zastřešenou část vstupní plochy, která slouží pro setkávání lidí, parkování kol, posezení kavárny a další aktivity. Za Kulturním centrem vzniká park, který je částečně využit pro venkovní hlediště a pro rekreaci.

Hmotově je dům v přední části dvoupodlažní s vysunutou hmotou nad částí foyeru a v zadní části je hmota provaziště doplněna na stejnou výšku prostory zázemí do úrovně čtyř nadzemních podlaží.

Budovu tvoří tři sály situované příčně ve třech traktech vedle sebe: 16m velký sál,  12m vnitřní atrium a 12m malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky pro veřejnost ve vstupním traktu a zázemí sálů, účinkujících a zaměstnanců v zadním převýšeném traktu.

Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a čtyřmi sloupy. Zadní trakt s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o dvě patra.

 

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

1. místo v architektonické soutěži 2009
probíhá realizace

Koncepce řešení vychází z půdorysného a hmotového členění stávající budovy. Ve směru do náměstí je budova zvýšena o jedno podlaží. Tím je srovnána střecha třípodlažního objektu do jedné výškové úrovně.
Provozní a dispoziční řešení upřednostňuje přehlednou orientaci v budově a vychází ze stávající nosné konstrukce. Hlavní vstup, který je orientován do náměstí, zpřístupňuje prostřednictvím vstupní haly všechny vnitřní prostory určené pro veřejnost: restauraci, obřadní síň, malý a velký sál, bar. U vstupu je umístěna pokladna a šatna. Umístění toalet v hale ve všech podlažích nad sebou zůstalo zachováno.

Jsou využita obě hlavní schodiště do druhého podlaží, pravé schodiště je prodlouženo do nastavěného třetího podlaží. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra - kuchyně pro restauraci a bar, šatny personálu a technické místnosti. Stravovací úsek je zásobován rampou ze západního, skrytého bočního vstupu. V zadní části domu jsou umístěny klubovny pro zájmovou činnost, zkušebny a zázemí pro účinkující, z něhož jsou přímo přístupné společenské prostory - velký sál, malý sál a obřadní síň. Původní zastropení velkého sálu je nahrazeno novou konstrukcí z ocelobetonových nosníků a s dostatečným zateplením střechy. Zateplena je fasáda celého objektu. V přední části budovy je pod skleněnou fasádou použita minerální vata, v zadní části budovy je navržen zateplovací systém s omítkou.

Pro vytvoření malého sálu je navrženo podepření konstrukce stropu ocelovými rámy. Pro zajištění akustické izolace je na bočních stěnách budovy v místě hlavního sálu, malého sálu a obřadní síně navržena vnější předsazená skleněná stěna. Fasádu tvoří tmavá stěrková omítka.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům u hřbitova

Rašovice
okres Vyškov

Koncová parcela na návrší se hřbitovem. Umístění domu ve svahu nad linii původní vesnické zástavby. Přírodní prostředí a daleké výhledy do krajiny. Využití přirozeného reliéfu svažitého pozemku - jednoduchý dřevěný hranol je posazen na betonovém soklu, zapuštěném do svahu a čtyřech sloupech. Prostor pod domem vytváří velkou terasu s bazénem. Orientace domu k slunci na jih a západ - propojení okny do korun stromů, panoramatické výhledy. Přísná modulovost domu, vycházející z výrobního formátu obkladových desek - navozuje řád a jasný provoz.

Z exteriéru strohý a nenápadný - šedá fasáda, černé sloupy a rámy oken, z dálkových pohledů splývá s přírodou. V interiéru teplý a útulný - stěny, stropy a nábytek a posuvné dveře z dýhovaných laťovek, omyvatelné stěny ze žlutých HPL desek, na podlaze žluté marmoleum. Žlutá barva prostupuje do exteriéru při stažení žaluzií.
Z terasy pod domem vstup do betonového soklu se vstupní halou a pracovnou. V horním podlaží centrální obytný prostor - z něj přístupné dva pokoje, koupelna a lodžie. Pod vstupní terasou zapuštěný sklep a bazén.

Sokl z betonových tvárnic a dva tuhé rámy s dřevěnými sloupy  - vynášejí hmotu dřevostavby. Stěny a stropy z velkoplošných sendvičových panelů a dřevovláknitou izolací. Na fasádách cementotřískové desky, zelená střecha. V létě stínění okolními stromy, venkovními žaluziemi a roletami. Přehřívání zabraňuje zelená střecha a dřevovláknitá izolace. V chladném období pasivní zisky velkými okny, vytápění elektrickými podlahovými fóliemi a krbovými kamny.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Budova Policejního prezidia PČR

Praha - Zbraslav
probíhá zpracování projektové dokumentace

Kompoziční celek je dán dvojicí podélných budov osazených na podnoži a hmotově členěným prostorem s atrii a zelení. Hmotové a objemové členění jednotlivých celků vychází zejména z provozních vazeb v objektech.

Objekt při ulici jsou umístěny kancelářské prostory, v zadním objektu jsou řešeny složité provozy Kriminalistického ústavu Praha. Přední budova je užší a vyšší, s pevným pláštěm, evokuje hradbu - opevnění areálu. Dlouhou hmotu odlehčuje několik „výkusů“, které tvoří lodžie, místa se zelení pro odpočinek zaměstnanců. Plášť z betonových dílců podtrhuje bytelnost hradby.

Zadní objekt je umístěn do klidnější části areálu, vzhledem k jeho náplni výzkumných a vědeckých pracovišť. Jeho plášť je strukturální, skleněný. Strohost je narušena krajkou podpor ve tvaru V, které jsou zároveň nosným prvkem. Štíty budovy jsou odlehčeny lodžiemi, navazujícími na denní místnosti zaměstnanců.

Prostor vymezený objekty je určen pro společné prostory vstupní haly, jídelny, kongresového centra a prostor pro relaxaci. Společné prostory jsou členěny venkovními atrii se zelení a terasami.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům v Drnovicích

okres Vyškov

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Areál Vily Stiassni - přednášková budova
Brno

Hmota objektu je dvoupodlažní se vstupy do obou úrovní. V přízemí je ze zádveří přístupné foyer se studijně - výukovými expozicemi. Dále je zde umístěno zázemí pro návštěvníky - registrace, šatna, WC. Z foyer je vstup do přednáškového sálu, jehož kapacita je variabilní podle požadavků pořadatele. Sál je prostorově dimenzován na kapacitu 60 k sezení. Na sál navazuje přípravna a sklad mobiliáře, z něhož je dále přístupné technické zázemí v patře.

Přízemí je s patrem propojeno jednoramenným schodištěm a výtahem. Částečné patro tvoří galerie nad foyer. Zde je prostor pro studijně - výukové expozice, posezení a občerstvení. Schodištěm a výtahem je umožněn přístup také na střešní terasu.

Obvodovou konstrukci tvoří stěny z pohledového černě probarveného železobetonu a na jižním průčelí přiznané ocelobetonové podpory ve tvaru písmene X, výtvarně oživující minimalistický výraz budovy. Černá obálka budovy a čisté bílé plochy podlah, stěn a schodišť v interiéru jsou doplněny žlutým vloženými prvky a mobiliářem. Interiér i exteriér pak barevně rozehrávají žluté venkovní žaluzie,

Celoplošně prosklené jižní průčelí umožňuje, kromě celoplošného výhledu z objektu na areál Vily Stiassni a prostorového průhledu celým objektem z ulice, v zimních měsících pasivní tepelné zisky ze slunečního záření. Objekt je vytápěn tepelnými čerpadly vzduch - vzduch umístěnými na střeše.

foto: Alena Režná, Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Penzion pro seniory

Opava
architektonická soutěž

Zvolené řešení preferuje kvalitnější jižní orientaci domů a především větší míru soukromí. Chodby jsou orientovány do ulice a na sever, jsou osvětlené prostřednictvím vykonzolovaných prosklených arkýřů, které současně mohou sloužit pro setkávání obyvatel a pro umístění živých rostlin. Vyčnívající arkýře tvoří protiváhu protější fasádě se zapuštěnými lodžiemi. Každý byt je umístěn v jedné šestimetrové sekci a kolmo k fasádě v jednom sedmimetrovém modulu. Plocha bytu je 39 m2 včetně lodžie s dřevěnou palubou o šířce 3 m a hloubce 2,3 m.

Výsledné hmotové řešení vychází z minimalistických principů. Oživení jednoduché formy bílých ploch fasád je dosaženo na obytném průčelí šachovnicovým vybráním zelených otvorů lodžií a na průčelí komunikačních chodeb přidáním zelených zasklených arkýřů jako prostoru pro setkávání obyvatel.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům v lese

Lhota u Dříš
Praha - východ

Koncepce domu vychází z přírodního prostředí. Nízká přízemní hmota je umístěna v zahradě mezi vzrostlými borovicemi tak, aby byly v co největší míře zachovány - vytváří vertikálu mezi horizontálami. Střecha domu je osázena zelení - trávy a byliny z okolí domu vytvářejí louku na střeše. Fasády domu jsou obloženy dřevem -  dřevo umocňuje splynutí s přírodním prostředím.

Dispozice domu je definována tvarem písmene L. Před vstupem do domu je řešeno parkování pod přístřeškem, ze zádveří je přístupná hala, která kříží provozy klidové a společenské části domu. Společenská část je tvořena otevřeným prostorem s funkcí jídelny, obývacího pokoje a částečně oddělené pracovny. Křídlo obytné části má celoprosklené stěny, které zcela propojují interiér se zahradou.  Ložnice, dětské pokoje a koupelna jsou přístupné z chodbové šatny v druhém křídle domu.

Dům je realizován z dřevěného fošinkového systému v kombinaci s ocelovými sloupy. Obvodovou stěnu tvoří dřevěné hranoly se ztužujícím záklopem z desek OSB, které byly na stavbu dováženy ve velkoplošných stěnových dílech. Zastřešení je provedeno z lepených nosníků s bedněním.

Stěny i střecha jsou zatepleny dřevovláknitou tepelnou izolací, zevnitř zaklopeny sádrokartonem. Vnější stěny jsou obloženy dřevěnými fošnami, fasáda i střecha jsou provětrávány. Vytápění domu je podlahové, doplněné o systém řízeného větrání s rekuperací tepla.

foto: Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Divadlo na Orlí

Brno
1. cena v architektonické soutěži 2003

Pozemek pro výstavbu nového divadla JAMU se nachází v historickém jádru města na ulici Orlí, v blízkosti Měnínské brány. Regulačním plánem MPR je určen k zastavění. Místem stavby je proluka, která vznikla po vybombardování dvou činžovních pavlačových domů na konci druhé světové války.

Novostavbu Divadla na Orlí tvoří dvě hmoty. Uliční část je nižší, vychází z měřítka ulice. Druhá navazující hmota je navržena jako „přírodní blok“ - dům částečně porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy. Hlavním prostorem budovy JAMU je divadelní sál. Studentská představení, převážně hudební a muzikálová, budou přístupná veřejnosti. Pro návštěvníky je sál přístupný z dvoupodlažního foyer, orientovaného do ulice Orlí. Jako další prostor pro veřejnost architekti navrhli kavárnu v přízemí budovy divadla s letní zahrádkou v otevřeném vestibulu. Z kavárny jsou přístupné historické sklepní prostory z období baroka, které budou využity jako vinárna. V zadní části budovy je situováno provozní zázemí divadla s šatnami, učebnami a zkušebnami. V suterénu je navrženo moderní nahrávací studio určené kromě výuky také pro externí hudební soubory.

foto: Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rekonstrukce Vily Tugendhat v Brně

Vypracování kompletní projektové dokumentace ve Sdružení pro Vilu Tugendhat /ARCHTEAM, OMNIA, RAW/

 

Lokalita - vila ve čtvrti Černá Pole v horní části svažité parcely s jižní orientací s výhledem na panorama města.

Zadání - restaurování vily Grety a Fritze Tugendhatových od Ludwiga Miese van der Rohe do původní podoby z roku 1931. Národní kulturní památka a památka UNESCO. Provozování domu jako muzea doplněného o dokumentační centrum vily a expozici zaměřenou na stavebníky a jejich život ve vile a původní plánovou a fotografickou dokumentaci.

Architektura - Odstranění nepůvodních stavebních zásahů a navrácení chybějících částí se snahou o co největší zachování originální materiality. Navrácení původní výškové siluety domu snížením atiky a rekonstrukce zahradní terasy a schodiště. Restaurování všech dochovaných venkovních a vnitřních omítek a opětovná instalace čirých a leptaných skel v původních rozměrech. Nové linoleum, keramické dlažby a obklady. Kopie suchých zahradních zídek a obnova zahrady. V interiéru restaurování dochovaného a doplnění chybějícího vestavěného mobiliáře se zakomponováním kopie půlobloukové jídelní stěny s opětovně nalezenými díly. Doplnění kopií volně stojícího nábytku, textilií a interiérové vegetace.

Konstrukce a technologie - Nové statické zajištění zahradní terasy a schodiště. Obnova a zprovoznění kotelny, vzduchotechniky a spouštěcích oken. Nová instalační vedení s koncovými prvky v autentické podobě - vodovodní armatury, sanita, radiátory, světla, vypínače a zásuvky.

foto: Filip Šlapal, David Židlický

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Neviditelný domek

Úvaly u Prahy

Domek se nachází na pozemku uprostřed zástavby rodinných domů, situován tak, že všechny obytné místnosti jsou velkými okny otevřeny do zahrady. Dům je malý, kompaktní, přízemní a z ulice téměř neviditelný.

Jednoduchá nízká hmota domu je lemována mírnou pultovou střechou s šedou PVC krytinou, která je ve štítech stažena až k zemi. Přesazení střechy v průčelích, která jsou obložena tmavě šedými fasádními deskami Cembonit, vytváří krytí terasy a vstupu.

V domě jsou dva byty - byt majitelky velikosti 2+kk a pronajímatelná garsonka.

Konstrukce domu je montovaná ze sendvičových panelů na bázi dřeva. Dům je díky kvalitnímu zateplení obvodového pláště energeticky úsporný. Vytápění je elektrickými přímotopy, doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna.

foto: Filip Šlapal

 

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům v betonu

Praha - západ

Dům je koncepčně navržen jako přízemní jednoduchý protáhlý hranol z betonových pohledových tvárnic. Plná zděná hmota je směrem do zahrady odlehčena ustoupením proskleného průčelí, které vytváří krytý prostor pro terasu.

Ekonomické řešení dispozice z třímetrových modulů se promítá do minimalistického výrazu stavby. Při vstupní části domu je umístěna garáž pro dvě auta, vedle ní je kryté závětří. Dispozice domu je charakteristická protáhlou chodbou - šatnou, z níž jsou přístupné všechny obytné místnosti, což umožnilo jejich přímé propojení s terasou lemující jihovýchodní stranu domu.

foto: Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům ve svahu

Libčice
Praha - západ

Koncept domu vychází z atypického prudce svažitého skalnatého svahu a ze zadání vyřešit rodinný dům se třemi bytovými jednotkami.

Dům je navržen jako jednoduchá třípodlažní kostka, kde je v přízemí umístěné parkovací stání, v druhém podlaží jsou dva byty velikosti 2 + kk a v třetím podlaží je byt investora velikosti 3 + kk. Návrh využívá svažitého terénu a z každého bytu je skrze terasy přístupná zahrada. Půdorysné řešení je úsporné, interiér je maximálně propojen s exteriérem, velká okna umožňují výhledy do okolní krajiny.

Pro statické zajištění svahu je přízemí část domu postavena z betonových tvárnic. Vše ostatní je montovaná dřevostavba ze sendvičových panelů. Dům je díky kvalitnímu zateplení obvodového pláště energeticky úsporný. Vytápění je elektrickými přímotopy, doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna.

foto: Petr Hejna

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zastupitelský úřad České Republiky

Washington D.C., USA
Vytvoření krytého nádvoří vyzvednutou střední hmotou má nejen praktickou funkci krytého nádvoří, ale i symbolickou funkci jako brána do České republiky. Hlavní budova je dostatečně dominantní s použitím kvalitních, výtverně pojatých materiálů. Do ulice působí pevnostním dojmem, do lesoparku se otevírá velkými terasami.
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Švabinského zahrady

Olomouc

Soubor pěti rodinných domů

Osu urbanistické kompozice tvoří společná komunikace k domům. Ke komunikaci je přiřazeno pět rodinných domů, vytvářejících skupinu, vhodně začleněnou do okolní rozptýlené zástavby. Nová komunikace navazuje na stávající silnici (ulice Švabinského) a umožňuje přístup automobilem ke všem rodinným domům na pozemku. Domy jsou přizpůsobeny měřítkem a velikostí okolnímu prostředí. Při návrhu rodinných domů je maximálně využito půdorysné plochy s jednoduchým a přehledným dispozičním řešením. Ke každému domu patří malý pozemek se zahradou, bez oplocení. Domy mají kompaktní jednoduchý výraz. Velké prosklené plochy propojující interiér se zahradou a umožňující pasivní sluneční zisky.

Při výstavbě souboru je využito progresivní technologie výstavby ve formě prefabrikované prostorové konstrukce. Buňky z ocelových profilů jsou vyrobeny včetně izolace a výplní otvorů a na stavbě smontovány.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům 2 v 1

Šebrov
Brno - venkov

Koncept domu vychází ze zadání vyřešit na pozemku dvougenerační bydlení, což je v dnešní době výjimečné. Místo původního záměru stavebníka postavit dva domy vedle sebe jsme při využití svažitého pozemku navrhli „dva domy na sobě“. Domy jsou navzájem provozně oddělené se samostatným vstupem a samostatnou terasou, navazující na vlastní část zahrady. Návrh využívá svažitého terénu: v úrovni ulice je společný vstupní dvůr s garáží, v další úrovni je dům rodičů orientovaný na západ a nad ním je křížem posazení dům mladé rodiny orientovaný k jihu.

Půdorysné řešení je úsporné, interiér je maximálně propojen s exteriérem, velká okna umožňují výhledy do okolní krajiny.

Dům je realizován jako energeticky úsporný. Konstrukčně jde o dřevostavbu ze sendvičových panelů. Je vybaven systémem teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací se zemním výměníkem pro předehřev a ochlazování vzduchu. Doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna.

foto: Martin Zeman

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Západočeská galerie v Plzni

architektonická soutěž 2009

Hmotově a výtvarně jednoduché řešení domu s estetikou tvořenou vlastním architektonickým řešením vyjadřuje neutrální obálku pro vystavování uměleckých předmětů a zároveň představuje výtvarné poslání instituce. Kruhová stopa domu je k okolí rovnocenná a sjednocuje ho.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Městský úřad a společenský sál

Jeseník
architektonická soutěž 2008

Navržená urbanistická koncepce zachovala stávající pěší a dopravní vazby s okolím a zajistila bezkonfliktní zásobování stávajících i navrhovaného objektu. Minimální zastavěná plocha budovy uvolnila
prostor pro parkování vozidel na terénu. Koncepce řešení budovy spojila oba stavební programy - městský úřad a městský sál - do jedné hmoty. Sál pro společenské a kulturní akce je „vynesen“ nad půdorysně menší stopu městského úřadu. Návštěvníkům je tak umožněn výhled na město a okolní krásnou přírodu. Navržená výšková hladina budovy koresponduje s výškou bytových domů v sousedním obytném bloku.

Fasáda budovy je tvořena přírodním dřevěným obkladem inspirovaným tradičním fasádním materiálem místních obytných a veřejných staveb. Okenní otvory městského úřadu chrání proti přímému slunci
venkovní okenice, které odrážejí tradiční tvarosloví místní horské architektury. Zelená střecha navržená na budově při dálkových pohledech z kopců kolem města splývá s okolní přírodou. Budova má pro oba provozy - úřad a sál - společnou vstupní halu s vysokým centrálním prostorem. Plochy jednotlivých podlaží jsou volné a umožňují tak variabilitu kancelářských prostor, což je zvláště pro
provoz městského úřadu vhodné - lze jednoduše reagovat na nové potřeby dělení odborů a změn vnitřního uspořádání úřadu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Akademické náměstí v Brně

2. cena v architektonické soutěži 2008

Monoblok s hlavním nástupem z Akademického náměstí rampou, schodištěm, které umožňuje jednak vstup do budovy v piano nobile, nebo možnost pokračovat podél východního průčelí otevřenou, ale shora krytou cestou v téže úrovni a nastupovat zvenčí do ÚSI, FA a FAVU. Jednoznačný blok je odpovědí na poněkud roztříštěnou situaci, v níž dominují tři výškové objekty na podnoži. Motiv podnože se projevuje i v našem domě. Terasa ukrývá parkování a zásobování a umožňuje přímé propojení s provozy v piano nobile - aulou, knihovnou, venkovním sochařským ateliérem.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům mezi stromy

Černožice

Dům působí jednoduchým dojmem, jeho výraz je založen na kultivovaném tvaru a kompozici oken. Vzhledem k malým půdorysným rozměrům domu je dispozice stavby maximálně úsporná. V přízemí je obytný prostor spojený s kuchyňským koutem, patro tvoří dva pokoje, jeden menší a jeden větší. Větší pokoj mohou majitelé později podle potřeby rozdělit na dvě místnosti. Obvodové stěny a střešní plášť jsou z dřevěných sendvičových panelů. Tím jsou zajištěny výborné tepelně izolační vlastnosti domu a nízká energetická náročnost.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Vila na kopci

Dolní Dobrouč

Dům je umístěn na kopci s výhledem do krajiny na všechny strany. Dvoupodlažní hmota ve tvaru písmene T má spodní podlaží zapuštěno do terénu. Výsledkem je potlačení hmoty domu v dálkových pohledech, takže působí jako přízemní. Horní podlaží je na konci odlehčeno vysunutím nad spodní.  

Garáž je umístěna nezávisle na hmotě domu v nejnižším místě pozemku. Vstup do domu je v úrovni suterénu. V suterénu je technické zázemí, domácí kino a sauna. Vstupní hala je propojena schodištěm s halou v úrovni přízemí. Jižní přízemní křídlo domu tvoří propojený obytný prostor, napojený na venkovní terasu. Z obytného prostoru je přístupné ložnicové křídlo s pracovnou.

Nosnou konstrukci tvoří stěny z cihelných bloků Porotherm SI a keramické stropy. Výraz domu je založen na neutrální světle šedé omítce domu s jednoduchou kompozicí okenních otvorů a hliníkovými rámy oken.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům na louce

Semily

Dům je postaven v podhorské oblasti. Měřítko a charakter domu vycházejí z prostředí rozptýlené venkovské zástavby. Vnitřní prostor je spojený s krajinou velkými plochami oken. Součástí domu je krytá veranda s vyhlídkou na hory.  

Dům je určen k bydlení. Vnitřní prostor domu je otevřený a je vymezen pouze obvodovým pláštěm. Základním prostorem domu je obytný ateliér s galerií v podkroví. Místnosti zázemí domu jsou sestavené do malého uzavřeného bloku v krajním poli dispozice. Dřevěný přístřešek podél celého domu plní funkci krytého stání pro auto a obytné terasy.

Dům byl konstrukčně navržen jako stavebnice z dřevěného skeletu a obvodového pláště z hliníkových panelů s tepelně izolační výplní. Dřevěná konstrukce je v interiéru pohledově přiznaná. Povrch stěn a střechy z vnějšku i zevnitř tvoří hliníkový plech. Půdorys domu je 6 x 18 m s konstrukčními poli v modulu po 3 m. Stavba byla osazena na betonových patkách, které zvedají dům nad terén tak, aby byl stavební zásah do krajiny co nejmenší.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rodinný dům

Kroměříž

Dům se nachází na úzkém pozemku uprostřed starých zahrad. Tomu odpovídá podlouhlá hmota domu, uzavřená k sousedům a otevřená do zahrady.

Stavba působí kompaktním dojmem, její výraz je založen na masivním tubusu s tónovanými skly v průčelích. Na uličním průčelí je zavěšen přístřešek pro auta. Prosklené průčelí do zahrady stíní dřevěná pergola. Obytné místnosti propojují se zahradou terasa a balkón.

Svislou nosnou konstrukci tvoří dvě podélné obvodové stěny z tvárnic Porotherm 44SI, splňující vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěn. Strop a střecha jsou z ŽB panelů. Vnitřní konstrukce tvoří nenosné příčky. Pláštěm jsou zajištěny výborné tepelně izolační vlastnosti domu - s nízkou energetickou náročností.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zákaznické centrum Magistrátu města Hradec Králové

odměna v architektonické soutěži 2005

Návrh přinesl řešení koncepčně odlišná od většiny ostatních. Návrh využívá především stávající půdorys budovy (spojovacího křídla) a minimálně zasahuje do prostoru dvora. Z provozního hlediska nejlépe spojuje rozdělená křídla duální budovy do jednoho provozního celku a vytváří optimální podmínky pro provoz magistrátu. Koncepce řešení úkolu vytvořit vstupní vestibul se zákaznickým centrem pro úřad města spočívá v jednoduché a logické myšlence propojení obou budov do jednoho provozního celku právě prostorem vstupního vestibulu. Na něj logicky navazují stávající vertikální komunikační jádra. Zároveň vytváří transparentní propojení mezi oběma vstupními předprostory budovy. Tím vzniká seriózní a funkční vstupní hala pro hlavní úřad města. Vestibul tak současně plní vstupní reprezentační funkci, komunikační propojení a je z něho výhled na oba předprostory. Dvůr je zatažen do interiéru vstupního vestibulu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Nové osobní nádraží v Brně

odměna v mezinárodní architektonické soutěži 2005

Civilní ukončení nové čtvrti. Průsvitný dům. Vertikálně vrstvený provoz: Garáže v podzemí. Zasklený prostor pod kolejemi - odbavovací hala. Kolejiště jako střecha autobusového nádraží. Výhled z nástupišť a z vlaků na dominanty historického města. Most nad kolejemi - výhled z čekáren na vlaky. Alej stromů v úrovni vlaků. Kontrast přírody a techniky. Propojení přírodního koridoru kolem Svratky s obchodním centrem.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Zákaznické centrum Magistrátu města Hradec Králové

1. cena v architektonické soutěži 2005

Dostavba Gočárovy stavby. Využití Gočárova nejvýraznějšího motivu. Symbolický posuv okna pomocí rytmu barevných skel. Zhmotnění pohybu. Univerzální hala nenarušující původní stavbu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy

1. cena v architektonické soutěži 2005

Řešení respektuje založenou urbanistickou strukturu místa a v ní uplatněný hmotový princip. Původní historická budova je ve stavebním objemu zachovaná, je k ní přistavěna dvoupodlaží hmota novostavby. Přístavba se svou hmotou přizpůsobuje původní budově a tvoří s ní jeden kompaktní celek. Dispoziční a prostorové uspořádání rozděluje budovu na dvě části - v přízemí je umístěn městský úřad, v patře ordinace lékařů. Vstupní hala tvoří prostor foyeru přes obě podlaží. Hala má střešní osvětlení, které prosvětluje střed budovy. Provoz městského úřadu a provoz lékařských ordinací jsou vzájemně oddělené
a samostatně uzavřené.

Zasedací sál městského úřadu v přízemí má kapacitu 35 míst a je stejně jako hala otevřený až do druhého podlaží. V případě potřeby může být sál odsunutím stěny rozšířen o prostor
foyeru. Vstup na galerii zasedacího sálu je ve druhém podlaží. Významné prostory stavby jsou zdůrazněny velkými plochami oken. Konstrukce stavby je navržena v klasické zděné technologii a má předsazený plášť z tónovaného skla. Odstavná stání osobních automobilů a parkování služebních aut je umístěno na nádvoří v zadní části objektu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

odměna v architektonické soutěži 2004

Dům jako literární město. Přehledné foyer jako komunikační centrum. Uzavřené prostory s knihami, nepřímé osvětlení. Denní světlo uprostřed celého domu. Park spisovatelů na střešní terase. Přírodní prvek v nevýrazném městském prostředí.

img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rodinný dům

Mořina

Dům se nachází na pozemku uprostřed zástavby rodinných domů. Charakterem venkovské zástavby  vyhovuje přísným požadavkům CHKO Český kras.

Celé opláštění domu - obvodové stěny a střešní plášť - jsou z dřevěných sendvičových samonosných panelů s izolační výplní. Tím jsou zajištěny výborné tepelně izolační vlastnosti domu bez tepelných mostů - s nízkou energetickou náročností. Dům byl navržen s ohledem na ekonomické možnosti mladých manželů.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rodinný dům

Hronov

Skromná, jednoduchá a strohá tvář domu do ulice. Komfortní, příjemná a vlídná tvář domu do zahrady. Společenská otevřená dispozice v přízemí, soukromí pokojů v patře. Pevný bod stavebníka v rodném městě.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rodinný dům

Hronov - Žďárky

Dům uprostřed dramatické krajiny. Hmotová kompozice v duchu tradičního uspořádání venkovských stavení. Jednoduché hmoty moderní stavby. Průsvitné barevné okenice. Střídání charakteru vnitřních prostor, stále se měnící obrazy vnímání.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Dům v zahradě

Kroměříž

Stará zahrada se vzrostlými stromy. Sklo a přírodní materiály. Volná variabilní dispozice s galerií a prosklenými stěnami. Kontakt zevnitř ven do zahrady, kontakt uvnitř mezi jednotlivými prostory. Krásné světelné efekty. Kus nábytku v zahradě.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Řadové domy

Rudník

Startovní bydlení pro mladé lidi. Úzké údolí s frekventovanou komunikací. Tři bloky řadových domů a protihluková stěna. Klidné vnitrobloky a příroda. Jednoduchý tvar domů. Materiál pláště fasády a velké plochy oken. Nízkorozpočtové bydlení se státní dotací.

foto: Ester Havlová

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Autosalon

Trutnov

Skleněná hmota a betonový suterén. Nízká průhledná stavba. Zapuštěný servis orientovaný do technického dvora.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Administrativní objekt Pekáren a cukráren Náchod

Náchod

Záchrana zchátralého domu. Celková rekonstrukce, velkoprostorové kanceláře, moderní technické vybavení. Masivní původní dům, lehká nástavba a prosklená přístavba ze skleněných prvků.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive