Areál brněnského výstaviště

2. cena v architektonické soutěži 2018
(1. cena nebyla udělena)

 

Zapojení areálu Výstaviště do organismu města.

Otevření nového veřejného prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově chráněných původních pavilonů).

Posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území a vytváří nové dominanty.

Bezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra, park Antropos a lesopark Červený kopec.

Posílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály, provozní zázemí - variabilní využití výstavního areálu.

Využití dlouho neřešeného území - polyfunkční areál Expo City.

Vytvoření okružní obslužné komunikace + dopravních terminálů MHD + systému pěších a cyklistických tras + lanovky.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Lokalita bývalého cukrovaru Kopidlno

územní studie

Návrh rozděluje území na jižní část, při toku řeky Mrliny, která je využita pro sportovní a rekreační areál města a na severní část, kde je využito stávajících ploch bývalého cukrovaru pro nový výrobní areál (obilní mlýn).

Centrem sportovního areálu je fotbalový stadion s hřištěm. Nástup na stadion je navržen skrze objekt zázemí, který slouží pro všechna přilehlá sportoviště a hřiště (tenisový kurt, víceúčelové hřiště). Objekt obsahuje kromě tribuny pro 500 diváků, šaten pro sportovce a správu areálu, dále také zázemí pro kulturní akce, pro jejichž pořádání je zde vymezena zpevněná plocha. K hlavním sportovním plochám hřišť ve sportovním areálu jsou přidruženy další sportovně rekreační plochy.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Husovo náměstí ve Vamberku

urbanistická studie - variantní řešení

Všechny varianty řešení definují prostor náměstí v návaznosti na původní mírně lichoběžníkový půdorys a zachovávají stávající uliční strukturu. Je počítáno se zastavením proluky v jihovýchodním roku náměstí a v severní frontě. Navrhované koncepce vytváření plochy pro shromažďování lidí a jejich relaxaci, plochy pro parkování osobních automobilů a zastávky autobusů.

img-responsive
img-responsive
img-responsive

Obytná lokalita Bačinka

Vamberk
územní studie
vydané územní rozhodnutí na 1. etapu

Základem urbanistického řešení je navržený komunikační systém, který vychází ze možných přístupových míst a umožňuje obslužnost všech navržených objektů v lokalitě. Území je racionálně využito pro pozemky rodinných domů a zahrnuje i plochy pro oddech, dětské hřiště a cyklostezku. Z jižní strany je území chráněno před hlukem z plánovaného obchvatu města plochou zeleně.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive