Centrum volného času Nová Bystrouška

Brno - Bystrc
architektonická soutěž 2017

Záměrem autorů bylo vytvořit budovu, která je součástí parku. Navržená budova respektuje stávající strukturu sídliště, je umístěna tak, že odděluje park od komunikace a vytváří jednu přesvědčivou hmotu, která ovládne dané místo. Navržený velkorysý vstupní prostor krytý horním podlažím budovy svým otevřením do okolí umožňuje přístup návštěvníků ze všech směrů. Ve směru od zastávky tramvaje vymezujeme prostor „náměstí“, které je nástupní plochou jak pro navazující park, tak k nové budově.

Dispoziční řešení vychází ze dvou samostatných provozů - centra volného času a víceúčelového sálu. Tyto provozy jsou vzájemně propojené společnou halou přes tři úrovně, přičemž v přízemí je do ní situován hlavní vstup, v patře propojení přes terasu do parku a na střeše přístup na střešní terasu/zahradu.

Nosná konstrukce vytváří prostorovou strukturu celé budovy. Konstrukce je statikem navržena na principu Vierendelových nosníků - v části CVČ jsou dva podélné a v modulu po pěti metrech příčné - tím je vytvořena tuhá prostorová konstrukce, která je smontovaná z nosníků z masivního lepeného dřeva, položená na betonovém soklu vstupní haly a na dvou pilířích.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

1. cena v architektonické soutěži 2016
probíhá zpracování projektové dokumentace

Nová budova Kulturního centra vytvoří dominantu roztříštěné okolní zástavbě. Přesvědčivá hmota budovy ovládá místo, přesto, že drží výškovou hladinu okolních budov.

Vstupní průčelí budovy je orientováno k ulici Bezručova. Předprostor tvoří veřejné shromažďovací plochy a plochy pro odpočinek. Veřejný prostor se prolíná i pod prostorný přístřešek, zastřešenou část vstupní plochy, která slouží pro setkávání lidí, parkování kol, posezení kavárny a další aktivity. Za Kulturním centrem vzniká park, který je částečně využit pro venkovní hlediště a pro rekreaci.

Hmotově je dům v přední části dvoupodlažní s vysunutou hmotou nad částí foyeru a v zadní části je hmota provaziště doplněna na stejnou výšku prostory zázemí do úrovně čtyř nadzemních podlaží.

Budovu tvoří tři sály situované příčně ve třech traktech vedle sebe: 16m velký sál,  12m vnitřní atrium a 12m malý sál. Na tyto trakty navazují nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky pro veřejnost ve vstupním traktu a zázemí sálů, účinkujících a zaměstnanců v zadním převýšeném traktu.

Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a čtyřmi sloupy. Zadní trakt s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o dvě patra.

 

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

1. místo v architektonické soutěži 2009
probíhá realizace

Koncepce řešení vychází z půdorysného a hmotového členění stávající budovy. Ve směru do náměstí je budova zvýšena o jedno podlaží. Tím je srovnána střecha třípodlažního objektu do jedné výškové úrovně.
Provozní a dispoziční řešení upřednostňuje přehlednou orientaci v budově a vychází ze stávající nosné konstrukce. Hlavní vstup, který je orientován do náměstí, zpřístupňuje prostřednictvím vstupní haly všechny vnitřní prostory určené pro veřejnost: restauraci, obřadní síň, malý a velký sál, bar. U vstupu je umístěna pokladna a šatna. Umístění toalet v hale ve všech podlažích nad sebou zůstalo zachováno.

Jsou využita obě hlavní schodiště do druhého podlaží, pravé schodiště je prodlouženo do nastavěného třetího podlaží. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra - kuchyně pro restauraci a bar, šatny personálu a technické místnosti. Stravovací úsek je zásobován rampou ze západního, skrytého bočního vstupu. V zadní části domu jsou umístěny klubovny pro zájmovou činnost, zkušebny a zázemí pro účinkující, z něhož jsou přímo přístupné společenské prostory - velký sál, malý sál a obřadní síň. Původní zastropení velkého sálu je nahrazeno novou konstrukcí z ocelobetonových nosníků a s dostatečným zateplením střechy. Zateplena je fasáda celého objektu. V přední části budovy je pod skleněnou fasádou použita minerální vata, v zadní části budovy je navržen zateplovací systém s omítkou.

Pro vytvoření malého sálu je navrženo podepření konstrukce stropu ocelovými rámy. Pro zajištění akustické izolace je na bočních stěnách budovy v místě hlavního sálu, malého sálu a obřadní síně navržena vnější předsazená skleněná stěna. Fasádu tvoří tmavá stěrková omítka.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Areál Vily Stiassni - přednášková budova
Brno

Hmota objektu je dvoupodlažní se vstupy do obou úrovní. V přízemí je ze zádveří přístupné foyer se studijně - výukovými expozicemi. Dále je zde umístěno zázemí pro návštěvníky - registrace, šatna, WC. Z foyer je vstup do přednáškového sálu, jehož kapacita je variabilní podle požadavků pořadatele. Sál je prostorově dimenzován na kapacitu 60 k sezení. Na sál navazuje přípravna a sklad mobiliáře, z něhož je dále přístupné technické zázemí v patře.

Přízemí je s patrem propojeno jednoramenným schodištěm a výtahem. Částečné patro tvoří galerie nad foyer. Zde je prostor pro studijně - výukové expozice, posezení a občerstvení. Schodištěm a výtahem je umožněn přístup také na střešní terasu.

Obvodovou konstrukci tvoří stěny z pohledového černě probarveného železobetonu a na jižním průčelí přiznané ocelobetonové podpory ve tvaru písmene X, výtvarně oživující minimalistický výraz budovy. Černá obálka budovy a čisté bílé plochy podlah, stěn a schodišť v interiéru jsou doplněny žlutým vloženými prvky a mobiliářem. Interiér i exteriér pak barevně rozehrávají žluté venkovní žaluzie,

Celoplošně prosklené jižní průčelí umožňuje, kromě celoplošného výhledu z objektu na areál Vily Stiassni a prostorového průhledu celým objektem z ulice, v zimních měsících pasivní tepelné zisky ze slunečního záření. Objekt je vytápěn tepelnými čerpadly vzduch - vzduch umístěnými na střeše.

foto: Alena Režná, Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Divadlo na Orlí

Brno
1. cena v architektonické soutěži 2003

Pozemek pro výstavbu nového divadla JAMU se nachází v historickém jádru města na ulici Orlí, v blízkosti Měnínské brány. Regulačním plánem MPR je určen k zastavění. Místem stavby je proluka, která vznikla po vybombardování dvou činžovních pavlačových domů na konci druhé světové války.

Novostavbu Divadla na Orlí tvoří dvě hmoty. Uliční část je nižší, vychází z měřítka ulice. Druhá navazující hmota je navržena jako „přírodní blok“ - dům částečně porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy. Hlavním prostorem budovy JAMU je divadelní sál. Studentská představení, převážně hudební a muzikálová, budou přístupná veřejnosti. Pro návštěvníky je sál přístupný z dvoupodlažního foyer, orientovaného do ulice Orlí. Jako další prostor pro veřejnost architekti navrhli kavárnu v přízemí budovy divadla s letní zahrádkou v otevřeném vestibulu. Z kavárny jsou přístupné historické sklepní prostory z období baroka, které budou využity jako vinárna. V zadní části budovy je situováno provozní zázemí divadla s šatnami, učebnami a zkušebnami. V suterénu je navrženo moderní nahrávací studio určené kromě výuky také pro externí hudební soubory.

foto: Filip Šlapal

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Rekonstrukce Vily Tugendhat v Brně

Vypracování kompletní projektové dokumentace ve Sdružení pro Vilu Tugendhat /ARCHTEAM, OMNIA, RAW/

 

Lokalita - vila ve čtvrti Černá Pole v horní části svažité parcely s jižní orientací s výhledem na panorama města.

Zadání - restaurování vily Grety a Fritze Tugendhatových od Ludwiga Miese van der Rohe do původní podoby z roku 1931. Národní kulturní památka a památka UNESCO. Provozování domu jako muzea doplněného o dokumentační centrum vily a expozici zaměřenou na stavebníky a jejich život ve vile a původní plánovou a fotografickou dokumentaci.

Architektura - Odstranění nepůvodních stavebních zásahů a navrácení chybějících částí se snahou o co největší zachování originální materiality. Navrácení původní výškové siluety domu snížením atiky a rekonstrukce zahradní terasy a schodiště. Restaurování všech dochovaných venkovních a vnitřních omítek a opětovná instalace čirých a leptaných skel v původních rozměrech. Nové linoleum, keramické dlažby a obklady. Kopie suchých zahradních zídek a obnova zahrady. V interiéru restaurování dochovaného a doplnění chybějícího vestavěného mobiliáře se zakomponováním kopie půlobloukové jídelní stěny s opětovně nalezenými díly. Doplnění kopií volně stojícího nábytku, textilií a interiérové vegetace.

Konstrukce a technologie - Nové statické zajištění zahradní terasy a schodiště. Obnova a zprovoznění kotelny, vzduchotechniky a spouštěcích oken. Nová instalační vedení s koncovými prvky v autentické podobě - vodovodní armatury, sanita, radiátory, světla, vypínače a zásuvky.

foto: Filip Šlapal, David Židlický

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Západočeská galerie v Plzni

architektonická soutěž 2009

Hmotově a výtvarně jednoduché řešení domu s estetikou tvořenou vlastním architektonickým řešením vyjadřuje neutrální obálku pro vystavování uměleckých předmětů a zároveň představuje výtvarné poslání instituce. Kruhová stopa domu je k okolí rovnocenná a sjednocuje ho.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Městský úřad a společenský sál

Jeseník
architektonická soutěž 2008

Navržená urbanistická koncepce zachovala stávající pěší a dopravní vazby s okolím a zajistila bezkonfliktní zásobování stávajících i navrhovaného objektu. Minimální zastavěná plocha budovy uvolnila
prostor pro parkování vozidel na terénu. Koncepce řešení budovy spojila oba stavební programy - městský úřad a městský sál - do jedné hmoty. Sál pro společenské a kulturní akce je „vynesen“ nad půdorysně menší stopu městského úřadu. Návštěvníkům je tak umožněn výhled na město a okolní krásnou přírodu. Navržená výšková hladina budovy koresponduje s výškou bytových domů v sousedním obytném bloku.

Fasáda budovy je tvořena přírodním dřevěným obkladem inspirovaným tradičním fasádním materiálem místních obytných a veřejných staveb. Okenní otvory městského úřadu chrání proti přímému slunci
venkovní okenice, které odrážejí tradiční tvarosloví místní horské architektury. Zelená střecha navržená na budově při dálkových pohledech z kopců kolem města splývá s okolní přírodou. Budova má pro oba provozy - úřad a sál - společnou vstupní halu s vysokým centrálním prostorem. Plochy jednotlivých podlaží jsou volné a umožňují tak variabilitu kancelářských prostor, což je zvláště pro
provoz městského úřadu vhodné - lze jednoduše reagovat na nové potřeby dělení odborů a změn vnitřního uspořádání úřadu.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Nové osobní nádraží v Brně

odměna v mezinárodní architektonické soutěži 2005

Civilní ukončení nové čtvrti. Průsvitný dům. Vertikálně vrstvený provoz: Garáže v podzemí. Zasklený prostor pod kolejemi - odbavovací hala. Kolejiště jako střecha autobusového nádraží. Výhled z nástupišť a z vlaků na dominanty historického města. Most nad kolejemi - výhled z čekáren na vlaky. Alej stromů v úrovni vlaků. Kontrast přírody a techniky. Propojení přírodního koridoru kolem Svratky s obchodním centrem.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

odměna v architektonické soutěži 2004

Dům jako literární město. Přehledné foyer jako komunikační centrum. Uzavřené prostory s knihami, nepřímé osvětlení. Denní světlo uprostřed celého domu. Park spisovatelů na střešní terase. Přírodní prvek v nevýrazném městském prostředí.

img-responsive
img-responsive
img-responsive